Get Adobe Flash player
 


 รอบปี
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงาน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีนายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรังและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังและสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

 รายเดือน

นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อชี้แจงแนวทาง วิธีการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดความรู้ การเยี่ยมเยียน ในการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560

นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ร่วมในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560


                 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรัง  ครั้งที่ 1/ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เพื่อ รายงานผลการจดทะเบียนและการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
               
                นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรัง คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ระดับจังหวัดร่วมเข้าฟังWeb Conference จากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 123 ชั้น 2  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2560 การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีนาย   บุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560                             


                นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
           นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดตรังและข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560


  สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่เกษตรกร  ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560  อ่านเพิ่มเติม


ผู้บริหาร


นายไชยยุทธ์  ขุนฤทธิ์แก้ว

เกษตรจังหวัดตรัง

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน

ประจำปี 2560

 ตุลาคม 2559

 พฤศจิกายน 2559
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง 28/1 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร. 0-7521-8382 โทรสาร 0-7521-4078