Get Adobe Flash player
                    นายมานพ แก้วอัมพร เกษตรจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และเกษตรอำเภอ เข้าร่วมรับฟังการประชุมการถ่ายทอดผ่านทางใกล vidio Conference จากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ โครงการประกันรายได้ ดำเนินการในพืช ๕ ชนิด ข้าว ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา ดำเนินการในพืช ๒ ชนิดก่อน คือ ปาล์มน้ำมัน ข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมัน การประกันรายรตได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะเวลาโครงการ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓ เริ่มจ่ายเงินให้เกษตรกร
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ชดเชยตามพื้นที่ ที่ปลูกจริงครัวเรือนละ ไม่เกิน ๒๕ ไร่ อายุปาล์มน้ำมันไม่น้อยกว่า ๓ ปี ประกัน ในราคา กิโลกรัม ๔ บาท จ่ายเกษตรกร เป็นงวด ๆ ละไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน งวดแรกเริ่มจ่ายเงิน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผลผลิตเฉลี่ย ไร่ละ ๒,๙๐๖ บาทต่อไร่ ต่อปีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๒/๖๓ ความชื้น ไม่เกิน ๑๕ % ข้าวหอมมะลิ ๑๕,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๔ ตัน หอมมะลินอกพื้นที่ ๑๔,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๑๖ ตัน เปลือกจ้าว ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๓๐ ตัน หอมปทุมธานี ๑๑,๐๐๐ บาท ๒๕ ตัน เปลือกเหนียว ๑๒,๐๐๐ บาท ๑๖ ตัน ประกาศราคากลาง ทุก ๑๕ วัน จ่ายครั้งแรก วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายนฤทธิ์ มงคลศรี ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมผ่านทางใกล
ในจังหวัดตรัง ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๓ โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เอกชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562


        นายมานพ แก้วอัมพร เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรอำเภอร่วมในงานสัมมนา Year End Conference ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และร่วมงาน ร้อยรัก ผูกพัน สุขสันต์
วันเกษียณ กรมส่งเสริมการเกษตรณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียนพัทยา ชลบุรี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 26 - 29 กันยายน 2562
       

            นายมานพ​ แก้วอัมพร​ เกษตรจังหวัดตรัง​ ได้มอบหมายให้​ นายเรืองเดช​ นิเวศประเสริฐ​ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช​ นำกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ​ อำเภอกันตัง​ จังหวัดตรัง​ เข้ารับประกาศนียบัตรงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ​ ประจำปี​ 2562​ จากนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในวันประ​ชุม กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ​ ประจำจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ ประจำเดือน กันยายน​ 2562 ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ฯ ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

          นายมานพ แก้วอัมพร เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งโพรงไทย) จังหวัดตรังกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดตรัง “รวมพลคนเลี้ยงผึ้งจังหวัดตรัง”ณ ห้องนครา บอลรูม 2 โรงแรมเรือรัษฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีเกษตรกรเข้าร่วม 280 คน ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร คุณ วีระพล ห้วนแจ่ม ประธานวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงไทย บ้านปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนในการดำเนินการจัดฝึกอบรม นายถาวร ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง กล่าวรายงานผู้บริหาร


จัดซื้อ/จัดจ้าง และสอบราคา

จำนวนผู้เข้าชม

การจัดการสินค้าจังหวัดตรัง

               จังหวัดตรัง  

 เมืองตรัง          นาโยง

 กันตัง              ห้วยยอด

 ย่านตาขาว        ปะเหลียน

 สิเกา                วังวิเศษ

 รัษฎา               หาดสำราญ

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง 28/1 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร. 0-7521-8382 โทรสาร 0-7521-4078